Khác nhau giữa một nhà ngoại giao và một cô gái:

- Khi nhà ngoại giao nói đồng ý, nghĩa là có thể. Khi nhà ngoại giao nói có thể, nghĩa là không. Các nhà ngoại giao không bao giờ nói không.

- Khi cô gái nói không, nghĩa là có thể. Khi cô gái nói có thể, nghĩa là đồng ý. Các cô gái không bao giờ nói đồng ý.