Một quý bà đến nói với cha cố: Thưa cha, hai con vẹt của con suốt ngày chỉ nói được mỗi hai câu:

” Bọn ta là cave. Muốn vui vẻ một chút không” – Con rất ngượng về chúng, cha có cách nào giúp con không?

Cha cố đăm chiêu một hồi rồi nói, – Con biết không, ta có hai chú vẹt rất sùng đạo. Hay là con đem hai con vẹt của con đến nhà thờ biết đâu chúng sẽ được hai con vẹt của ta cảm hóa.

Hôm sau, quý bà mang hai con vẹt của mình đến nhà thờ. Cha cố dẫn quý bà mang tới chỗ hai chú vẹt sùng đạo. Quả nhiên, đúng như cha cố nói, khi hai người đến trước lồng thì thấy hai chú vẹt đang ngậm tràng hạt và cầu nguyện. Quý bà liền cho hai con vẹt của mình vào lồng với hai chú vẹt sùng đạo.

Được một lát, hai con vẹt vừa mới đến đã bắt đầu la lối: “Bọn ta là cave. Muốn vui vẻ một chút không”

Một thoáng im lặng, rồi một chú vẹt sùng đạo nói với chú còn lại: – Mày thấy chưa, cuối cùng thì Chúa cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi.